Historia oddziału wersja pdf (całość)statystyka
Główna

Członkowie

Składki

Aktualności

Referaty

Materiały

Kontakt
kwartalnik PTG
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE ODDZIAŁ W LUBLINIE
Początki Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego wiążą się z rozpoczęciem pracy w Lublinie przez prof. Bohdana Dobrzańskiego, który jesienią 1946 r. zastąpił prof. Jana Tomaszewskiego na stanowisku kierownika Katedry Gleboznawstwa Wydziału Rolniczego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. W marcu 1949 r. prof. Dobrzański zorganizował Lubelską Sekcją Fachową Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, liczącą 48 członków w kwietniu tegoż roku. Podczas Zjazdu PTG w Warszawie w czerwcu 1949 r. na bazie istniejącej Sekcji Fachowej powołano Oddział Lubelski.
Kronika 1949-2012
Notatka prasowa o posiedzeniu naukowym
Lubelskiej Sekcji Fachowej Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 3.05.1949
     Prof. Dobrzański został pierwszym przewodniczącym Oddziału, którym kierował przez trzy kolejne kadencje do roku 1957. W skład Zarządu Oddziału wchodzili dr Stefan Ziemnicki, dr Józef Piszczek, mgr Jadwiga Wondrausch oraz mgr Zygmunt Mazur. Początkowo Oddział dzielił pomieszczenia z Katedrą Gleboznawstwa UMCS w budynku Collegium Maius przy ul Lubartowskiej, a od roku 1950 - w nowo zbudowanym budynku przy ul. Leszczyńskiego 9.
Pierwszy okres działalności charakteryzował wzmożoną aktywnością, która przejawiła się w organizacji biblioteki fachowej, akcjach na rzecz popularyzacji gleboznawstwa (referaty i odczyty) oraz organizacji wycieczek gleboznawczych. W roku 1951 Oddział liczył 90 członków.

Fragment protokołu z małego zebrania Oddziału Lubelskiego PTG (11.12.1950)
-  z archiwum prof. J. Borowca
     We wrześniu 1953 r. Oddział Lubelski zorganizował Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego był prof. B. Dobrzański, sekretarzami mgr A. Myszka i mgr J. Wondrausch. W trakcie zjazdu przedstawiono pięć referatów plenarnych, których autorami byli prof. J. Tomaszewski, prof. A. Malicki, prof. B. Dobrzański, dr S. Ziemnicki i dr M. Strzemski. Oprócz sesji plenarnej zorganizowano dwudniową kursokonferencję terenową, obejmującą wizytację układu pól w systemie przeciwerozyjnym na Sławinie (obecnie jedna z dzielnic Lublina) oraz poświęconą glebom lessowym, czarnoziemom i rędzinom (trasa: Lublin - Kazimierz - Puławy - Zamość - Werbkowice - Hrubieszów -Chełm). Materiały przedstawione podczas zjazdu opublikowano w Annales UMCS sec. E z 1953 r.
     Przykładem wzmożonej aktywności Oddziału jest rok 1955, w którym przedstawiono 9 referatów, 34 odczyty z zakresu gleboznawstwa, opracowano metodykę dla celów ekspertyz przed melioracyjnych oraz przeprowadzono szkolenia dla pracowników IMUZ i geodetów. Biblioteka oddziału liczyła wówczas 702 pozycje. Na okres 1949-1957 przypadło niezwykle pracochłonne przedsięwzięcie opracowania mapy glebowej woj. rzeszowskiego i części woj. lubelskiego w skali 1:300 000. W skład zespołu wykonującego prace terenowe i opracowującego mapę weszli oprócz prof. Dobrzańskiego: J. Borowiec, Z. Chudecki, A. Gorzała, R. Turski, J. Piszczek, St. Uziak, S. Zawadzki i B. Zbysław. W 1956 r. Oddział zorganizował kurs bonitacji gleb.
Zjazd PTG w Lublinie 1953, przemawia M. Strzemski w prezydium od lewej: L. Królikowski, A. Musierowicz, B. Dobrzański)
W przerwie podczas kartowania gleb woj. rzeszowskiego 1954 (od lewej: T. Guz, J. Pomian, R. Turski, J. Borowiec, S. Uziak)
W kreślarni, 1955
(od lewej: S. Uziak, S. Zawadzki)
Zebranie sekcji Oddziału 1957 (od lewej: S. Nawrocki,
S. Zawadzki, R. Turski, B. Dobrza
ński, J. Gliński, A. Szember)
     Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału Lubelskiego byli prof. dr hab. Adam K. Wondrausch (1958-1960 i 1961-1963), prof. dr hab. Stanisław Uziak (1964-1966), prof. dr hab. Saturnin Zawadzki (1967-1970 i 1971-1974) oraz prof. dr hab. Ryszard Turski (1975-1978). We wrześniu 1960 r., Oddział zorganizował kursokonferencję lokalną, w której udział wzięli m.in. prof. I.V. Tiurin (ZSRR), N. Cernescu (Rumunia), P. Stefanovits, F. Mate, I. Lang (Węgry) oraz K. Ewald (DDR). We wrześniu 1963 r., Oddział Lubelski zorganizował XVI zjazd naukowy PTG „Gleby górskie ze szczególnym uwzględnieniem gleb woj. rzeszowskiego”, połączony z Walnym Zebraniem delegatów. W części naukowej przedstawiono 4 referaty plenarne oraz 70 komunikatów. Materiały zjazdowe opublikowano w specjalnym zeszycie „Roczników Gleboznawczych” (dod. t. XIII, 1963). Dwudniowa kursokonferencja odbyła się na trasie Rzeszów-Jasło-Krosno-Sanok-Cisna-Ustrzyki-Rzeszów. Na przelomie lat 1965/66 J. Borowiec i J. Pomian opracowują oryginalną metodykę wykonywania klejonych monolitów glebowych, opublikowaną w Rocznikach Gleboznawczych (1965, t. XV, dodatek) i organizują kilkudniowe warsztaty przygotowywania monolitów, obejmujące część terenową i laboratoryjną. Wzięło w niej udział ok. 15 uczestników z różnych krajowych ośrodków gleboznawczych. Oddział organizuje również dwie kursokonferencje terenowe Lublin-Augustów (1968) i Rzeszów-Przeworsk (1971). We wrześniu 1970 r. Oddział przygotowuje trasę terenową zjazdu „Geneza i typologia gleb Polski środkowej” w obrębie woj. lubelskiego w ramach Komisji V PTG (Genezy, Klasyfikacji i Kartografii gleb), w której biorą udział goście z CSRS, Francji, NRD i Rumunii. W dniach 2-4.06.1977, Oddział Lubelski wspólnie z Komisją Erozji Gleb PTG organizuje konferencję terenową w Baranowie Sandomierskim „Zagospodarowanie gleb zniszczonych przez erozję i przemysł” (prof. S. Ziemnicki), podczas której omawiane są problemy rekultywacja zwałów kopalni siarki w Piasecznie oraz efekty zabezpieczeń wąwozów w Opoce Dużej i Gnieszowicach. W roku 1977 Oddział jest współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum „Fizyka środowiska a produkcja roślinna”.
Uczestnicy międzynarodowej kursokonferencji gleboznawczej, Werbkowice, wrzesień 1960
(z aparatem fotograficznym: prof. I.W. Tiurin)
Uczestnicy kursokonferencji nad odkrywką, Werbkowice, wrzesień 1960 (w środku:
B. Dobrzański, pierwszy z prawej: R. Turski)
Uczestnicy XVI zjazdu naukowego PTG „Gleby górskie ze szczególnym uwzględnieniem gleb woj. rzeszowskiego”, wrzesień 1963
Obóz gleboznawczy, Ustrzyki Dolne, wrzesień1971
(Od lewej: R. Walczak, H. Czachor, M. Hajnos,
J. Gliński, B. Szot, J. Kossowski, K. Konstankiewicz)
Kongres IUSSS, Moskwa, 12-28.09.1974
(od lewej: R. Turski, J. Gliński, I. Dechnik)
Seminarium terenowe, Mazury, 1974
(od lewej u góry: W. Martyn, A. Słowi
ńska-Jurkiewicz, studentka, A. Wójcikowska, studentka, S. Baran, studenci (5); w odkrywce: Z. Kuniszyk, H. Domżał, A. Steinbrich, J. Borowiec, M. Flis-Bujak, R. Kosienkowski)
     Przewodniczącym Oddziału na kadencję 1979-82 i 1983-86 zostaje prof. dr hab. Ignacy Dechnik. W związku z 30-leciem Lubelskiego Oddziału PTG, Oddział organizuje w dniach 4-7.09.1979 Ogólnopolski Zjazd PTG „Rola człowieka w przekształcaniu gleb”. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą prof. dr hab. Lucjan Królikowski (prezes PTG), Prof. dr dr h.c. Bohdan Dobrzański czł. rzecz. PAN, prof. dr hab. Ignacy Dechnik, dr Ryszard Dębicki, doc. dr Henryk Domżał, mgr inż. Stanisław Dudziak, Dr Jan Gawlik, prof. dr hab. Jan Gliński, prof. dr hab. Zygmunt Mazur, prof. dr hab. Ryszard Turski, prof. dr hab. Stanisław Uziak, prof. dr hab. Saturnin Zawadzki oraz prof. dr hab. Stefan Ziemnicki. W ramach Zjazdu przedstawiono 4 referaty plenarne oraz 6 sesji posterowych, na których zaprezentowano 67 posterów. W zjeździe uczestniczyło 250 osób. Materiały ze zjazdu zostały opublikowane w Rocznikach Gleboznawczych (t. XXXI, nr 3, 1980). W ramach sesji terenowych przygotowano trzy trasy terenowe „Gleby Wyżyny Lubelskiej” (prof. R. Turski), „Gleby hydrogeniczne” (prof. S. Zawadzki) i „Gleby erodowane” (prof. S. Ziemnicki). Oddział jest organizatorem II Ogólnopolskiego Sympozjum Zoologów Gleby „Badania zoologiczno-glebowe w aspekcie ochrony gleb i ekosystemów” (1980) oraz konferencji terenowej „Czarnoziemy Wyżyny Zachodnio-Wołyńskiej i Lubelskiej” Komisji V PTG (1982). Członkowie Oddziału (prof. R. Turski; prof. J. Borowiec, prof. St. Uziak) biorą udział w opracowaniu Albumu Gleb Polski (PWN 1986).
Prezydium Zjazdu PTG, Lublin, 4-7.09.1979
(od lewej: B. Dobrza
ński, J. Haman, L. Królikowski,
S. Kowali
ński, I. Dechnik)
Przygotowanie trasy konferencyjnej, 1979
(od lewej: H. Domżał, J. Pranagal, A. Słowi
ńska-Jurkiewicz, J. Hodara)
Pobieranie monolitów glebowych, Wojsławice, 1983
(od lewej: M. Palikot, J. Hodara)
Dyskusja nad bonitacją gleb (od lewej: J. Borowiec,
Z. Klimowicz, przedstawiciele władz (2), R. Turski,
H. Domżał, H. Terelak)
Kolejny ożywiony okres działalności Oddziału przypada na lata 1987-1990 wraz z wyborem na przewodniczącego Oddziału doc. dr hab. Ryszarda Dębickiego (1987) oraz prof. dr hab. Jana Glińskiego (1988-1990). W tym czasie Oddział organizuje kursokonferencję poświęconą wdrożeniu zasad nowej systematyki gleb Polski (21-23.03.1988) oraz dwa sympozja terenowe: „Gleby Słowacji” (24-30.10.1987) oraz „Gleby Bieszczad i problemy gospodarowania na nich” (14-17.09.1988). Oddział jest też współorganizatorem międzynarodowej konferencji pod auspicjami IUSSS „Soil compaction as a factor determining plant productivity” (5-12.06.1989). Wśród organizatorów konferencji są prof. dr hab. Jerzy Lipiec i prof. dr hab. Jan Gliński, a sesję terenową przygotowują prof. H. Domżał wraz ze współpracownikami z Instytutu Gleboznawstwa AR w Lublinie. W roku 1988 następuje wyodrębnienie się z Oddziału Lubelskiego grupy 29 członków, reprezentujących uczelnie i placówki rzeszowskie, którzy tworzą nowo powołany decyzją prof. S. Moskala Prezesa PTG - Oddział Rzeszowski (31.05.1988)
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji „Soil Compaction as factor determining plant productivity”,
Lublin, 5-9.06.1989
     Na lata 1979-1990 przypada okres wzmożonej działalności gospodarczej Oddziału Lubelskiego. Przygotowywane są monolity glebowe dla placówek naukowych i szkolnych w oparciu o metodykę opracowaną przez członków Oddziału. W ramach Oddziału wykonywane są aparatura i osprzęt laboratoryjny (mieszadła dla stacji chemiczno-rolniczych, termometry, elektrody, aparaty redoks) oraz analizy i ekspertyzy naukowe. Oddział zatrudnia księgową w wymiarze pół etatu (G. Gajor). Na ten okres przypada największy wzrost liczby członków (124 osoby w 1986 r., 151 osób w 1990 r. - łącznie z wyodrębnionym w tym roku Oddziałem Rzeszowskim). Przykładem aktywności gospodarczej Oddziału jest rok 1985, w którym wykonano i sprzedano 502 egzemplarze aparatury naukowej oraz 288 monolity glebowe na łączną kwotę 9 mln zł.
Okres przemian ustrojowych i zmian w finansowaniu nauki skutkuje obniżeniem aktywności Oddziału. Tym niemniej w trakcie kadencji prof. dr hab. Tadeusza Filipka (1991-1994), Oddział organizuje dwie konferencje naukowe „Ocena struktury gleb użytkowanych rolniczo” (12-15.11.1991) i „Nowe aspekty środowiskowe użytkowania gleb w Polsce i na Węgrzech” (7-8.11.1991) oraz sympozja naukowe „Systematyka gleb Polski” Lublin-Zamość we wrześniu 1992 (prof. R. Turski) oraz „Przyrodnicze i antropologiczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb” w dniach 21-22.09.1993 (prof. T. Filipek). Tematyka podjęta podczas tego sympozjum jest kontynuowano podczas dwóch kolejnych konferencji naukowych.
Na kolejne dwie kadencje przewodniczącym Oddziału zostaje wybrany prof. dr hab. Ryszard Turski (1995-1998 i 1999-2002). W roku 1999 Oddział organizuje po raz pierwszy po wielu latach przerwy Ogólnopolski Kongres PTG, połączony z Międzynarodową Konferencja Naukową „Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów” (7-10.09.1999). W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą prof. dr hab. Ryszard Dębicki (przewodniczący), prof. dr hab. Piotr Skłodowski, dr Jacek Chodorowski i dr Krystyna Steinbrich. Komitet naukowy tworzą prof. R. Turski (przewodniczący) oraz profesorowie J. Gli
ński, R. Walczak, S. Baran, H. Domżał, T. Filipek, J. Gawlik, K. Gostkowska, A. Kaczor, W. Martyn, A. Słowińska-Jurkiewicz, W. Stępniewski i H. Terelak. W Kongresie i Konferencji wzięło udział 373 uczestników krajowych i 43 zagranicznych z 19 krajów. Wśród gości zagranicznych w konferencji wzięli udział wybitni uczeni związani z nauką o glebie m.in. prof. W. Blum (Austria), M. De Boodt (Belgia), M. Kutilek (CSRS). Dwudniowa trasa konferencyjna obejmuje przegląd wybranych gleb Lubelszczyzny (Lublin - Wysokie - Huta Turobińska - Frampol - Hedwiżyn - Zwierzyniec - Guciów - Krasnobród - Tomaszów Lubelski - Lubycza Królewska - Machnów -Oszczów - Dołhobyczów - Tyszowce - Komarów - Zamość - Izbica - Krasnystaw - Rejowiec -Cyców - Nadrybie - Bogdanka - Puchaczów - Łęczna - Lublin).
Uczestnicy seminarium terenowego „Systematyka gleb Polski”, wrzesień 1992 (z prawej: R. Turski)
Dyskusja nad odkrywką glebową, trasa pokonferencyjna Ogólnopolskiego Kongresu PTG w Lublinie, 09.09.1999
Uczestnicy trasy pokonferencyjnej Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w Lublinie, Zamość, 10.09.1999
     W latach 2003-2006 i 2007-2010 na przewodniczącą Oddziału wybrana została prof. dr hab. Halina Smal. Działalność Oddziału polega głównie na organizacji zebrań referatowych oraz jednodniowych sympozjów terenowych. Oddział organizuje trzy sympozja terenowe „Mady i gleby hydrogeniczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i doliny Bugu” 24.06.2004 (dr hab. Danuta Urban), „Gleby Pagórów Chełmskich i obniżenia Dubienki” 9.06.2006 (dr hab. Halina Smal) oraz „Gleby płowe Płaskowyżu Nałęczowskiego jako wskaźnik antropologicznych zmian środowiska przyrodniczego” 25.06.2010 (dr hab. Jerzy Rejman, dr hab. Jan Paluszek). To ostatnie sympozjum zostało organizowane we współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego (dr Jan Rodzik). Oddział jest współorganizatorem konferencji m.in. „Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski w świetle integracji z Unią Europejską” (Lublin, 15-16.04.2004) oraz „Odpady w kształtowaniu i inżynierii środowiska (Lublin, Janów Podlaski, 16-18.06.2009). Ta ostatnia konferencja połączona została z obchodami 70-lecia urodzin prof. H. Domżała, długoletniego i zasłużonego członka Oddziału.
Uczestnicy seminarium „Bonitacja i klasyfikacja gleb Polski w świetle integracji z Unią Europejską”, Lublin, 15-16.04.2004
Seminarium terenowe „Mady i gleby hydrogeniczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i doliny Bugu” 24.06.2004 (od lewej: B. Usowicz, J. Paluszek, H. Smal, J. Borowiec, R. Turski, A. Wójcikowska-Kapusta, Z. Klimowicz)
Seminarium terenowe "Gleby Pagórów Chełmskich i obniżenia Dubienki", rezerwat "Bagno Serebryskie", prezentuje D. Urban, 9.06.2006
Seminarium terenowe „Gleby płowe Płaskowyżu Nałęczowskiego jako wskaźnik antropologicznych zmian środowiska przyrodniczego”, Bogucin, 25.06.2010 (pierwsze zdjęcie, od lewej: J. Pranagal, J. Rejman, S. Ligęza; na drugim zdjęciu: uczestnicy seminarium, prezentuje J. Paluszek)
     Od roku 2008 funkcjonuje własna strona internetowa Oddziału (www.ptg.up.lublin.pl) <http://www.ptg.up.lublin.pl>), której organizatorami są dr Sławomir Ligęza oraz prof. Halina Smal. 
     Na kadencję 2011-2014 przewodniczącym Oddziału został wybrany dr hab. Jerzy Rejman. W chwili obecnej Oddział Lubelski PTG liczy 45 członków. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy UP w Lublinie (29 osób), Instytutu Agrofizyki PAN (12) oraz UMCS (4).
     W ciągu 63 lat działalności Oddziału Lubelskiego PTG przez jego szeregi przewinęło się wiele wybitnych postaci nauki.
     Członkami honorowymi PTG zostali prof. dr hab. B. Dobrza
ński (1969) oraz prof. dr hab. J. Gliński (2011). Prof. J. Gliński został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Fizyki Gleb podczas XIII Kongresu IUSSS w Hamburgu (1986), a w roku 2006 podczas Kongresu w Filadelfii - honorowym członkiem IUSSS. Złotymi odznakami PTG zostało wyróżnionych 23 członków Oddziału, srebrnymi - 7.
     Członkowie Oddziału uczestniczyli w pracach Zarządu Głównego PTG. Prof. B. Dobrza
ński był wieloletnim wiceprezesem PTG (1959-83), a od 1984 r. - wiceprezesem honorowym. Funkcję wiceprezesa ZG pełnił też prof. Stanisław Baran. Członkami Zarządu byli prof. dr hab. Saturnin Zawadzki, prof. dr hab. Stanisław Uziak, prof. dr hab. Ryszard Turski, prof. dr hab. Jan Gliński, prof. dr hab. Ryszard Dębicki, prof. dr hab. Adam Kaczor oraz prof. dr hab. Halina Smal. Członkowie Oddziału brali również aktywny udział w pracach wielu Komisji PTG. W okresie największej aktywności PTG w pracach Komisji Fizyki Gleby brali udział: B. Dobrzański, S. Zawadzki, R. Walczak, W. Olszta, J. Gawlik, M. Malicki, Komisji Chemii Gleby: J. Stawiński, Komisji Biologii Gleby: J. Ziemięcka, Komisji Żyzności Gleby i Odżywiania Roślin: I. Dechnik, Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb: B. Dobrzański, S. Uziak, J. Borowiec, R. Turski S. Zawadzki, J. Gliński,  Komisji Technologii Gleby: B. Dobrzański, S. Ziemnicki, Z. Mazur, Komisji Mineralogii Gleb: S. Uziak, M. Wilgat, Komisji BIGLEB: I. Dechnik, B. Dobrzański, J. Gliński, W. Olszta, S. Zawadzki.
     Rektorami uczelni wyższych byli prof. dr hab. Bohdan Dobrza
ński - UMCS (1952-1955), WSR w Lublinie (1955-1959 i 1968-1969), prof. dr hab. Stefan Ziemnicki - WSR w Lublinie (1959-1965) oraz prof. dr hab. Stanisław Uziak - UMCS (1984-1987). Prorektorami byli prof. dr hab. Stefan Ziemnicki - WSR w Lublinie (1956-1959), prof. dr hab. Ryszard Turski - AR w Lublinie (1969-1972 i 1975-1978), prof. dr hab. Henryk Domżał - AR w Lublinie (1984-1987 i 1987-1990), prof. dr hab. Stanisław Pałys - AR w Lublinie (2002-2006). Prof. dr hab. Ryszard Dębicki pełni funkcję prorektora UMCS (2009-2012), a prof. dr hab. Stanisław Baran został wybrany na prorektora UP w Lublinie (kadencja 2012-2016).
     Doktoraty h.c. uzyskali: prof. dr hab. Bohdan Dobrza
ński - 1969 (WSR w Lublinie), 1980 (UMCS), 1986 (ART w Olsztynie) oraz prof. dr hab. Jan Gliński - 2011 (UP w Lublinie)
     Wśród członków Oddziału znaleźli się członkowie korespondenci i rzeczywiści PAN: prof. Jadwiga Ziemięcka, prof. Bohdan Dobrza
ński, prof. Saturnin Zawadzki, prof. Jan Gliński oraz prof. Ryszard T. Walczak. Członkami korespondentami i rzeczywistymi PAN zostali również byli członkowie Oddziału Lubelskiego PTG m.in. prof. Stanisław Nawrocki, prof. Leszek Malicki.
     Prof. T. Filipek został wybrany do Rady Nauki Komitetu Polityki Naukowej MNiSW w 2010 r.
     Złotymi Odznakami Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego wyróżnieni zostali:
I. Dechnik, H. Domżał, R. Dębicki, T. Filipek, J. Gli
ński, J. Gawlik, J. Hodara, S. Ligęza, Z. Mazur, M. Misztal, A. Myszka, W. Olszta, T. Orlik, J. Pomian, S. Pałys, H. Smal, A. Szember, R. Turski, S. Uziak, A. Wondrausch, R. Walczak, S. Zawadzki, S. Ziemnicki.
Srebrne Odznaki PTG otrzymali: S. Chwil, S. Dudziak, M. Grochowicz, J. Paluszek i D. Urban.
     Z grona członków zasłużonych dla działalności Oddziału Lubelskiego PTG odeszli na zawsze za m.in.: Jadwiga Ziemięcka (1891-1968), Józef Piszczek (1976), Adam Wondrausch (1904-1976), Stefan Ziemnicki (1911-1979), Bohdan Dobrza
ński (1909-1987), Saturnin Zawadzki (1923-2003), Zygmunt Mazur (1926-2003), Ignacy Dechnik (1929-2003), Ryszard Walczak (1943-2006), Adam Szember (1920-2010), Stanisław Uziak (1926-2011), Tadeusz Guz (1933-2011).